NGO

Get Adobe Flash player

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-03-28 14:00, mleciak


Art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 573) - dalej jako ustawa, przewiduje możliwość utworzenia na szczeblu samorządowym Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z art. 41i ustawy do zadań Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
W maju 2010 roku z wnioskiem o utworzenie takiego gremium organizacje pozarządowe wystąpiły do Prezydenta m.st. Warszawy.

Na podstawie uchwały nr XCII/2693/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady Prezydent m.st. Warszawy utworzył Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2011-2013.

Na początku 2013 roku została przyjęta uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1162), (tekst ujednolicony) zmienionej uchwałą nr XXXIX/1046/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 937).

na postawie której Prezydent m.st. Warszawy utworzył Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego