NGO

Get Adobe Flash player

Program Rozwoju Współpracy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2015-07-24 10:30, agasior


Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 jest wieloletnim programem operacyjnym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 oraz w Społeczną Strategię Warszawy.

Ideą powstania programu było przygotowanie strategii współpracy wykraczającej poza wąsko narzucone ramy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są one realizowane od lat przez Roczne programy współpracy  m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz zachowania ich dotychczasowej struktury, od roku 2016, będą one najważniejszymi instrumentami do rocznego planowania wdrażania Programu. To w nich będą również określane priorytety na dany rok, jak i przewidziane w Ustawie wymogi.

Program ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania. Dodatkowo w sposób komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów we wzajemnej współpracy.

Program opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

 • realizowania zadań publicznych
 • współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych
 • proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań
 • budowania wizerunku i marki Warszawy

Program reguluje m.in. takie obszary, jak:

 • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług
 • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miastai realizacja wspólnych projektów
 • systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami
 • najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
 • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego. Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego)

Prace nad Programem zostały zainicjowane w lutym 2014 roku przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołany został  międzysektorowy Zespół, który rozpoczął prace od analizy raportów i sprawozdań dotyczących współpracy, a następnie przygotował ostateczny kształt dokumentu. Wypracowane w Zespole propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom, dzięki temu w prace nad nim zostało zaangażowanych wiele podmiotów i środowisk.

Niniejszy program nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych. Same zobowiązania finansowe będą powstawały na etapie realizacji poszczególnych zadań. Założenia finansowe wskazują szacunkowe koszty potrzebne do realizacji zadań i projektów, obejmują różne źródła finansowania, w tym obecnie już przeznaczane na ten cel środki, jak i pochodzące z innych, pozaurzędowych źródeł.

 

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020
  (plik: sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 1766.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ocena współpracy Urzędu m.st. Warszawy z warszawskimi organizacjami pozarządowymi - raport z badania 2017 r.
  (plik: ocena_wspolpracy_um_z_ngo_-_raport.pdf, rozmiar pliku: 2704.45 KB)
  Pobierz