NGO

Get Adobe Flash player

Program Rozwoju Współpracy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2015-07-24 10:30, agasior


Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 jest wieloletnim programem operacyjnym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 oraz w Społeczną Strategię Warszawy.

Ideą powstania programu było przygotowanie strategii współpracy wykraczającej poza wąsko narzucone ramy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są one realizowane od lat przez Roczne programy współpracy  m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz zachowania ich dotychczasowej struktury, od roku 2016, będą one najważniejszymi instrumentami do rocznego planowania wdrażania Programu. To w nich będą również określane priorytety na dany rok, jak i przewidziane w Ustawie wymogi.

Program ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania. Dodatkowo w sposób komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów we wzajemnej współpracy.

Program opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

 • realizowania zadań publicznych
 • współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych
 • proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań
 • budowania wizerunku i marki Warszawy

Program reguluje m.in. takie obszary, jak:

 • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług
 • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miastai realizacja wspólnych projektów
 • systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami
 • najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
 • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego. Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego)

Prace nad Programem zostały zainicjowane w lutym 2014 roku przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołany został  międzysektorowy Zespół, który rozpoczął prace od analizy raportów i sprawozdań dotyczących współpracy, a następnie przygotował ostateczny kształt dokumentu. Wypracowane w Zespole propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom, dzięki temu w prace nad nim zostało zaangażowanych wiele podmiotów i środowisk.

Niniejszy program nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych. Same zobowiązania finansowe będą powstawały na etapie realizacji poszczególnych zadań. Założenia finansowe wskazują szacunkowe koszty potrzebne do realizacji zadań i projektów, obejmują różne źródła finansowania, w tym obecnie już przeznaczane na ten cel środki, jak i pochodzące z innych, pozaurzędowych źródeł.

 

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020
  (plik: sprawozdanie.pdf, rozmiar pliku: 1766.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ocena współpracy Urzędu m.st. Warszawy z warszawskimi organizacjami pozarządowymi - raport z badania 2017 r.
  (plik: ocena_wspolpracy_um_z_ngo_-_raport.pdf, rozmiar pliku: 2704.45 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz propozycji i uwag do wieloletniego Programu rozwoju współpracy
  (plik: formularz_propozycji_i_uwag_do_wieloletniego_programu_rozwoju_wspolpracy.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Diagnoza współpracy m.st. Warszawy i organizacji społecznych
  (plik: diagnoza_wspolpracy_m.st_._warszawy_i_organizacji_spolecznych.docx, rozmiar pliku: 53.26 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Opracowanie wstępnych uwag i pomysłów do programu przekazanych przez biura i dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje społeczne
  (plik: opracowanie_wstepnych_uwag_i_pomyslow_do_programu_przekazanych_przez_biura_i_dzielnice_m.st_._warszawy_oraz_organizacje_spoleczne.docx, rozmiar pliku: 134.01 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Opracowanie uwag i pomysłów do programu z warsztatów, które się odbyły podczas Forum Komisji Dialogu Społecznego
  (plik: opracowanie_uwag_i_pomyslow_do_programu_z_warsztatow_podczas_forum_komisji_dialogu_spolecznego.docx, rozmiar pliku: 61.19 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Streszczenie raportu „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” Stowarzyszenia Klon/Jawor opublikowanego w maju 2020 r.
  (plik: streszczenie_raportu_-_organizacje_w_czasie_pandemii.docx, rozmiar pliku: 23.71 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zaproszenie na wrześniowe warsztaty Programu rozwoju współpracy
  (plik: zaproszenie_na_wrzesniowe_warsztaty_prw.docx, rozmiar pliku: 21.53 KB)
  Pobierz