NGO

Get Adobe Flash player

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-06 12:31, ext.piotr.jesiotr

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 30 marca, 2020 - 15:40

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2020 roku​ zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2020 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30.03.2020 roku do godz. 15:40. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2020 roku do godz. 16:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 4439280, od poniedziałku do piątku w godz. 14-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 3678/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_3678_2020_z_04.03.2020_-_profilaktyka_uzaleznien_-_ferie_letnie_2020.doc, rozmiar pliku: 111 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 3754/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3678/2020
  (plik: wss_uchwala_zmieniajaca_uchwale_nr_3678_2020.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 256.37 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  UCHWAŁA NR 2846/2019 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_komisja_konkursowa_pomoc_spoleczna_i_profilaktyka_2020_i_2020-2022_1.docx, rozmiar pliku: 24.87 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokól zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_komisji_konkursowej_dla_ngo.pdf, rozmiar pliku: 440.17 KB)
  Pobierz