NGO

Get Adobe Flash player

Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami. Konkurs...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 12:25, p.jesiotr

Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 2 stycznia, 2020 - 12:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 02.01.2020 roku do godz. 12.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: al. KEN 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych  (Wydział Sportu i Rekreacji, ratusz pok.  551,   tel. 22 443 72 73, 443 72 75 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr 458/2019 z dn. 27.11.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_458_zarzadu_dzielnicy_ursynow_z_dn_27.11.2019_integracja_przez_sport_sob_z_niepelnosprawnosciami_2020.docx, rozmiar pliku: 35.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 487 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_do_opiniowania_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_zakresie_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej.docx, rozmiar pliku: 23.48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-458_integracja_przez_sport_osob_z_niepelnosprawnosciami.rtf, rozmiar pliku: 64.96 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skmbt_c35200204103000.pdf, rozmiar pliku: 196.92 KB)
  Pobierz