NGO

Get Adobe Flash player

Małe dotacje

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-05-09 20:21, agasior

Image preview

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji:

 • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest  za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl. Przygotowaną w generatorze ofertę należy złozyć elektronicznie, następnie wydrukować potwierdzenie jej złożenia, podpisać i dostarczyć na adres wskazany w ogłoszeniu naboru. 

W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

 

W przypadku pobierania opłat od uczestników zadania organizacja przed przygotowaniem umowy przez biuro Urzędu m.st. Warszawy lub wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

 

Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

W dniu 1 marca 2019 roku weszła w życie procedura określająca tryb przyznawania małych dotacji.
Oferty złożone od dnia 1 marca 2019 roku podlegają regulacjom tej procedury.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wzór oświadczenia podatnika podatku VAT -dokument składany przed podpisaniem umowy
  (plik: oswiadczenie_vat.docx, rozmiar pliku: 14.41 KB)
  Pobierz