NGO

Get Adobe Flash player

Samochody dla NGO / Rozstrzygnięty

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-03-09 10:14, ext.piotr.jesiotr

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Samochody dla NGO / Rozstrzygnięty

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU [KLIK]

Każda organizacja składająca wniosek może otrzymać tylko jeden samochód. W formularzu zgłoszeniowym można wskazać kolejność preferowanych pojazdów.

Do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny dostępne są następujące samochody (po kliknięciu na nazwę samochodu pojawią się szczegółowe informacje zawierające opis i dane dotyczące stanu technicznego oraz jego aktualne zdjęcia):

 1. Renault Laguna
 2. Peugeot Partner

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ofertę może złożyć organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej jako organizacja.
 2. Organizacja musi prowadzić działania na rzecz mieszkańców Warszawy lub organizacji, które prowadzą takie działania.
 3. W przypadku realizowania zadań ze środków m.st. Warszawy wszystkie do tej pory otrzymane przez organizację dotacje z budżetu m.st. Warszawy muszą być rozliczone (dotyczy zadań już zakończonych, które zgodnie z zawartymi umowami powinny być już rozliczone).
 4. Organizacja nie może zalegać z należnościami wobec m.st. Warszawy z tytułu:
  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych,
  • najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu,
  • użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu.
 5. Wskazanie uzasadnienia konieczności posiadania samochodu przez organizację – podanie konkretnych działań, do których organizacja będzie używała samochód, oraz stopnia jego wykorzystania (np. liczba dni w miesiącu).
 6. Podanie źródła finansowania utrzymania samochodu (koszty paliwa, ubezpieczenia, amortyzacji, napraw etc.).
 7. Kompletne wypełnienie formularza i podpisanie go przez uprawnione osoby.
 8. Dołączenie aktualnej kopii odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji.

 

Termin składania ofert:

Oferty, zawierające wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz wraz z aktualną kopią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji, należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2017 roku do godz. 16:00 na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa):

 • osobiście (sekretariat – pok. 136 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00) albo
 • za pomocą poczty (liczy się data dotarcia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).

Oferty będą rozpatrywane przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Warszawska Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

Nieodpłatne przekazanie samochodów nastąpi na podstawie umów darowizny podpisanych przez m.st. Warszawę i organizacje, których oferty zostaną wybrane.

Organizacje będą zobowiązane do utrzymania na samochodach naklejek informujących, że są one nieodpłatnie przekazane przez m.st. Warszawę, a także do niezbywania samochodów przez rok od dnia ich nieodpłatnego przekazania przez m.st. Warszawę.

Samochody będzie można zobaczyć po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem m.st. Warszawy (p. Krzysztof Przybysławski, tel.: 224439240)

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres ngo@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_samochody.doc, rozmiar pliku: 55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Renault Laguna - Oferta
  (plik: laguna.pdf, rozmiar pliku: 482.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Peugeot Partner - Oferta
  (plik: partner.pdf, rozmiar pliku: 473.99 KB)
  Pobierz