NGO

Get Adobe Flash player

Program współpracy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-03-05 18:45, mleciak

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (czyli w przypadku m.st. Warszawy - Rada m.st. Warszawy) uchwala do 30 listopada roku poprzedniego, po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem pozarządowym, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Ustawodawca dopuścił dodatkowo także możliwość przyjęcia wieloletniego programu współpracy.

W m.st. Warszawie pierwszy program współpracy, czyli program na 2004 rok, został uchwalony w 2004 roku. Już ten dokument, regulujący zasady współpracy stołecznego samorządu z warszawskim III sektorem, był szeroko konsultowany z podmiotami, których bezpośrednio dotyczył - organizacjami i urzędnikami, chociaż dopiero nowelizacja ustawy, która weszła w życie w marcu 2010 roku, wprowadziła konieczność konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektu programu współpracy. Co roku wszyscy zainteresowani mogą zgłosić w określonym czasie (zazwyczaj w okolicach czerwca) swoje sugestie i propozycje do projektu dokumentu, który będzie obowiązywał w następnym roku. Informacja dotycząca konsultacji jest m.in. zamieszczana na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i rozsyłana do komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz organizacji z bazy aktywności społecznej.

Warszawski program współpracy jest dokumentem, którego twórcami są zarówno stołeczne organizacje pozarządowe, jak i miejscy urzędnicy.