NGO

Get Adobe Flash player

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-17 08:36, ext.piotr.jesiotr

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) wraz z prowadzeniem miejs

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 7 listopada, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem
  https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 7 listopada 2018 r.  do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 10, nr telefonu 443 14 54, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wyniki oceny formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_1.rtf, rozmiar pliku: 10.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac28418120310040.pdf, rozmiar pliku: 264.16 KB)
  Pobierz