NGO

Get Adobe Flash player

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-07-02 14:43, ext.piotr.jesiotr

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 7 wrzesień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 września 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku do godz. 16:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2  (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Adrianna Gryszka, Marek Pajer, nr telefonu (22) 443 14 48, 443 14 86, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 90.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonica284e18101511020.pdf, rozmiar pliku: 596.49 KB)
  Pobierz