NGO

Get Adobe Flash player

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-10-22 10:17, krobak

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 12 listopada, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Ochrona i promocja zdrowia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 listopada 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i     złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. 107 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Adrianna Gryszka, Marek Pajer nr telefonu (22) 443 14 48, (22) 443 14 86 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_3.rtf, rozmiar pliku: 86.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac28419112717450.pdf, rozmiar pliku: 557.25 KB)
  Pobierz