NGO

Get Adobe Flash player

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-01 14:32, ext.piotr.jesiotr

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej; konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 22 lutego, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 22.02.2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2019   roku do godz. 16.00            w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecała 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: biuro Pomocy                        i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 26, nr telefonu 443-14-38, oraz pok. 24, nr telefonu 443-14-64, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_3.rtf, rozmiar pliku: 15.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac25819030813390.pdf, rozmiar pliku: 91.74 KB)
  Pobierz