NGO

Get Adobe Flash player

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-05-15 14:41,

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 5 czerwca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 czerwca 2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelaria ogólna Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Dopuszcza się również przesłanie skanu potwierdzenia złożenia oferty podpisanego przez osoby uprawnione – na dres mail: mborys@um.warszawa.pl  w terminie jw.

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Kruczkowskiego 2 pok. 5.34, nr telefonu 22443 14 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: protokol_-_wyniki_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 502.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konica284eumia4912000280-0_mborys_2020-06-22_12-25-03-908_0001.pdf, rozmiar pliku: 605.8 KB)
  Pobierz