NGO

Get Adobe Flash player

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dziecii młodzieży; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-03-29 13:18, ext.piotr.jesiotr

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dziecii młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 24 kwietnia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dziecii młodzieży

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców  dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa   (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury dla dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, nr telefonu 22 443 79 63, od poniedziałku do piątku 
  w godz. 8.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 700/2019 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ws_ogloszenia_edukacja_kult_praga_pln_2019.docx, rozmiar pliku: 28.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenia konkursowe
  (plik: ogloszenie_edukacja_kult_praga_pln_2019.docx, rozmiar pliku: 39.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 991/2019 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_-_bip_i_ngo.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-zajecia.rtf, rozmiar pliku: 16.7 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Praga-Północ nr 1122/2019 zmieniającą uchwałę nr 991/2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie powołania kom
  (plik: uchwala_nr_1122_19.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: zajecia_protokol.pdf, rozmiar pliku: 365.78 KB)
  Pobierz