NGO

Get Adobe Flash player

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 13:27, ext.piotr.jesiotr

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w formie wyjazdowego obozu profilaktycznego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wes

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 23 marzec, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  z placówek wsparcia dziennego  z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w formie wyjazdowego obozu profilaktycznego

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. W. Raczkiewicza 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Bernstock, nr telefonu 22 4434055, od 21.03.2018 r. do 22.03.2018 r.  w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 618/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: kolonie_2018.docx, rozmiar pliku: 59.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwałą nr 630/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 618/2018
  (plik: zmieniajaca.pdf, rozmiar pliku: 58.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-221.rtf, rozmiar pliku: 46.85 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 609/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji
  (plik: komisja.pdf, rozmiar pliku: 109.62 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: prwes01_canon_gk_ii_p_4211_001.pdf, rozmiar pliku: 64.93 KB)
  Pobierz