NGO

Get Adobe Flash player

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 14:07, ext.piotr.jesiotr

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

sobota, 31 marzec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2018 roku 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.03.2018 roku do godz. 16:00.Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2018 roku do godz. 16:00 ​w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Hubert Mazurek, nr telefonu 22 4439280, od poniedziałku do piątku  w godz. 14-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 10452/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_srodmiescie_nr_10452-2018_z_dnia_28.02.2018r.doc, rozmiar pliku: 105.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 10633/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 10452/18
  (plik: skmbt_c28018032311320.pdf, rozmiar pliku: 685.49 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: doc00439720180418073953.pdf, rozmiar pliku: 297.16 KB)
  Pobierz