NGO

Get Adobe Flash player

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-19 10:42, ext.piotr.jesiotr

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 10 grudnia, 2018 - 09:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 9:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 9:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, al. KEN 61, 02-777 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 44371 30, Krystyna Małek, tel.: 22 443 74 64, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1798/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_1798.docx, rozmiar pliku: 51.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-oferty_na_mal_klobucka_14.pdf, rozmiar pliku: 132.98 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 1798_2018.pdf, rozmiar pliku: 402.67 KB)
  Pobierz