NGO

Get Adobe Flash player

„Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-28 12:26, ext.piotr.jesiotr

„Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochot

Etap konkursu:

Unieważniony

Termin składania ofert:

czwartek, 26 marca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego:

„Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 marca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2020 roku do godz. 16.00  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange nr telefonu: 22 5783559, Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 5783451, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1297/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_konkursowa_wyjazd_profilaktyczny.docx, rozmiar pliku: 17.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: konkurs_na_wyjazd_profilaktyczny_w_2020r.docx, rozmiar pliku: 52.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 1298/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 49.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 200401140828_0001.pdf, rozmiar pliku: 29.4 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 658.91 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  UCHWAŁA NR 1413/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 22.04.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_uniewazniajaca.docx, rozmiar pliku: 26.32 KB)
  Pobierz