NGO

Get Adobe Flash player

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-21 14:29, ext.piotr.jesiotr

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 15 marca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 16.00.​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 12.00   w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 pok. Nr 5, 02-365 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jolanta Wichlińska, tel. 22 5783451, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 265/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala-_ogloszenie_konkursu.rtf, rozmiar pliku: 222.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-222_2.rtf, rozmiar pliku: 11.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_-_wyjazd_profilaktyczny.doc, rozmiar pliku: 56 KB)
  Pobierz