NGO

Get Adobe Flash player

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-14 14:54, ext.piotr.jesiotr

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.

Nazwa zadania konkursowego:
Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 marca 2018 roku do godz. 16.00​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 roku do godz. 16.00 ​ w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
   Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Jolanta Wichlińska nr telefonu 22 5783451, Danuta Paciorek, nr telefonu 22 5783454, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 3874/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: ogloszenie-wyjazd_profilaktyczny.doc, rozmiar pliku: 236.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 3877 / 2018 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_konkursowej_.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 3957/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 3874/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca_ogloszenie-wyjazd_profilaktyczny_7-03-2018.rtf, rozmiar pliku: 242.21 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uzasadnienie do uchwały
  (plik: uzasadnienie_uchwaly_zmieniajacej_ogloszenie_wyjazd_profilaktyczny.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 3874_wyniki_ocenaformalna.pdf, rozmiar pliku: 56.28 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy-wyjazd_profilaktyczny_dzieci.pdf, rozmiar pliku: 112.19 KB)
  Pobierz