NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-24 11:44, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń część II; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 16 marca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń część II.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 marca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2020 roku do godz. 16.00. w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowa 3, w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Urzędu).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Borys-Dziedzic, nr telefonu 22 443 14 38,od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wyniki oceny formalnej
  (plik: ocena_formalna_wspieranie_srodowisk_kombatanckich.pdf, rozmiar pliku: 326.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konica284eumia4912000280-0_mborys_2020-05-12_10-46-28-776_0001.pdf, rozmiar pliku: 472.58 KB)
  Pobierz