NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-04-26 14:23, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

piątek, 18 maj, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym                          pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 18.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego oraz wymogów formalnych - w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 539 lub 540, tel. 22 443-72-46 lub 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu, w godz. 13.00-15.00.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1553/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_1553_zarz._dzieln._ursynow_z_25.04.2018_r._ogloszenie_konk_dot_popularyzacja_tradycji_i_dziedzictwa.doc, rozmiar pliku: 172.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 1553_wyniki-oceny-formalnej-93-223_2.rtf, rozmiar pliku: 15.17 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 1553_2018_prot_zb_skan.pdf, rozmiar pliku: 1012.89 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 1635/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchw_nr_1635_zarz_dzieln_ursynow_z_25.07.2018_-_uniewaznienie_konk_dot_nr_1553.doc, rozmiar pliku: 45.5 KB)
  Pobierz