NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczna ze...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-10 13:32, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczna ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 11 czerwiec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczna ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 czerwca 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 roku do godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Czaplarska, nr telefonu 22 433-55-29 oraz Iwona Adamska 22 443-52-54 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 6100/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: vi_6100-05-2018.docx, rozmiar pliku: 17.66 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: vi_6100-05-2018z1.docx, rozmiar pliku: 40.32 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 6181/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę 6100/2018
  (plik: vi_6181-05-2018.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 5570/2017 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_vi_5570-12-2017.doc, rozmiar pliku: 46.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-216_1.rtf, rozmiar pliku: 67.26 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_ii_konkurs_pomoc_spoleczna.pdf, rozmiar pliku: 412.18 KB)
  Pobierz