NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-05-17 09:52, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie marginalizacji i izolacji tych osób, realizowane poprzez analizę miejsc użyteczności publicznej pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz edukacja

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 12 czerwca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie marginalizacji i izolacji tych osób, realizowane poprzez analizę miejsc użyteczności publicznej pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz edukacja środowisk lokalnych i pracowników samorządowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Podskarbińska 6, nr telefonu 22 443 55 29, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 728/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: vi_728-v-2019.docx, rozmiar pliku: 18.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: vi_728-v-2019z1.docx, rozmiar pliku: 39.78 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 813/2019 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 29 maja w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_-_komisja_konkursowa.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 63.58 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.jpg, rozmiar pliku: 288.66 KB)
  Pobierz