NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 10:56, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 3 stycznia, 2018 - 12:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 03.01.2018 roku do godz. 12.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: al. KEN 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji, nr telefonu 22/ 443 72 73 lub 443 72 75 od wtorku do piątku  w godz. 10 - 14).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1300/2017 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala.docx_.doc, rozmiar pliku: 58.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie Konkursowe
  (plik: ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 57.3 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1374 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 3 stycznia 2018 r w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 12p00193920180110151349.pdf, rozmiar pliku: 2257.02 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz