NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie działalności klubu seniora z zapewnieniem wypoczynku...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-22 11:30, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie działalności klubu seniora z zapewnieniem wypoczynku letniego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 15 marca, 2018 - 23:59

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Wspieranie działalności klubu seniora z zapewnieniem wypoczynku letniego.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 15.03.2018 roku do godz. 23:59. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, pokój nr 2 lub przesłać przesyłką, pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu    do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, pokój nr 2, nr telefonu 22 5783 452 lub 22 5783 464 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 3898/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: ii-_konkurs-ogloszenie_2018_klub_seniora4.doc, rozmiar pliku: 145.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-222-1.rtf, rozmiar pliku: 60.52 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_-_klub.pdf, rozmiar pliku: 55.34 KB)
  Pobierz