NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-16 14:19, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 4 stycznia, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz identyfikacja wizualna

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym
  pod adresem https://www.witkac.pl do dnia  4 stycznia 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku do godz. 16:00
  w pokoju nr 136 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
  przy ul. Senatorskiej 27 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską
  na adres: ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa  (liczy się data wpływu do Biura).
 2. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 5. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 6. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Olga Smoczyńska-Sowa,
  nr telefonu 22 44 33 477, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 UWAGA

w związku z dużym zainteresowaniem konkursem kwota przeznaczona na realizację zadań konkursowych została zwiększona o wartość 9216 złotych. Obecnie trwają prace nad zarządzeniem zmieniającym ogłoszenie konkursowe.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wyniki oceny formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-199_strony.rtf, rozmiar pliku: 200.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Rekomendacje komisji konkursowej
  (plik: protokol-zbiorczy-strony_internetowe.rtf, rozmiar pliku: 177.38 KB)
  Pobierz