NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-24 11:26, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 11 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych -

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 11.01.2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patryk Jesiotr 22 443 32 08 i Iwona Danielska 22 443 32 10 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-wsparcie_technologiczne.rtf, rozmiar pliku: 217.45 KB)
    Pobierz