NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-17 14:25, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 8 październik, 2018 - 09:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 października 2018 r. roku do godz. 9.00. Wygenerowane z Generatora Wniosków potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2018 r. roku do godz. 9.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Oferta w konkursie organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2.  Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 443 71 30 oraz Karolina Patocka, tel.: 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1679/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: uchwala_1679_2018.doc, rozmiar pliku: 203.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-223.pdf, rozmiar pliku: 132.3 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_osrodek_dla_osob_z_niepelnosprawnoscia_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 3583.48 KB)
  Pobierz