NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-22 14:02, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i projektów Społecznych

Etap:

Ogłoszone

Termin składania:

wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/account/login  do dnia 12 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. §§
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pokoje nr 20 i 10, nr telefonów: 22 44 314 89, 22 44 314 50, 44 314 54, 22 44 314 67, 22 44 314 94, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

UWAGA!

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż termin składania ofert na konkurs:  Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami  (ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2018 r.) zostaje zmieniony na dzień 13 listopada na godzinę 16.00. Termin składania wygenerowanych potwierdzeń złożenia oferty nie ulega zmianie i upływa 13 listopada 2018 r. o godz. 16.00.