NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-06-10 13:24, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; otwarty konkurs ofert przeprowadezany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Unieważniony

Termin składania ofert:

środa, 1 lipca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 1 lipca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelaria Urzędu m.st Warszawy, ul. Kredytowa 3 (liczy się data wpływu do Kancelarii). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Domaradzka, nr telefonu 22 32585 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: wyniki_oceny_formalnej.rtf, rozmiar pliku: 68.49 KB)
    Pobierz