NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-07-24 14:24, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) w lokalu przy ul. Jana Olbrachta 9; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 4 września, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) w lokalu przy ul. Jana Olbrachta 9.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 4 września 2018 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych     i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.       W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Musiał, nr telefonu 22 443 57 53, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 13321/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_mal_olbrachta_18vii2018.docx, rozmiar pliku: 45.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 13418 Zarządu Dzielnicy Wola w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_nr_13418_2018_zarzad_wola.doc.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 13419/2018 Zarządu Dzielnicy Wola zmieniająca Uchwałe nr 13321/2018
  (plik: uchwala_13419_2018.docx, rozmiar pliku: 20.31 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik do uchwały nr 13419/2018
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_13419_2018.docx, rozmiar pliku: 43.17 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konkurs_1332_2018.pdf, rozmiar pliku: 534.51 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 9.06 KB)
  Pobierz