NGO

Get Adobe Flash player

Warszawska Olimpiada Seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-12-14 14:44, ext.piotr.jesiotr

Warszawska Olimpiada Seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 11 styczeń, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Warszawska Olimpiada Seniorów

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 11 stycznia 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2018 roku do godz. 16:00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: 

 

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ                        – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74 

­   Katarzyna TWARDOWSKA                       – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK                         – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK                         - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA                       - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK                                   - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

 

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,   tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                       – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA                    - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK                                   - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK                     - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-senioriada.rtf, rozmiar pliku: 50.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonica284e18020109370.pdf, rozmiar pliku: 328.33 KB)
  Pobierz