NGO

Get Adobe Flash player

Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-17 14:12, ext.piotr.jesiotr

Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 9 listopada, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2018-2019 oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0

Celem zadania jest wsparcie co najmniej 35 młodzieżowych liderów (13-26 lat), zaangażowanych w samorządy uczniowskie i studenckie, młodzieżowe rady dzielnic i Młodzieżową Radę m.st. Warszawy lub grupy nieformalne, w działalność na rzecz grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy, tworzenia kultury demokratycznej.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9.11.2018 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie dnia 12.11.2018 roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Dudek-Rączka,
  nr telefonu 22 443 34 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

 

UWAGA!

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż termin składania potwierdzenia złożenia oferty na konkurs:  Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0  (ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 października 2018 r.) zostaje zmieniony na dzień 13 listopada na godzinę 16.00. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-199_9.rtf, rozmiar pliku: 59.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac30818113015560.pdf, rozmiar pliku: 62.62 KB)
  Pobierz