NGO

Get Adobe Flash player

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami –...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-06-29 13:18, ext.piotr.jesiotr

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 21 lipca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:  

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 21 lipca 2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres: kduniec@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Katarzyna Duniec nr telefonu 22 443 14 54; Kamila Wróblewska nr telefonu 22 443 32 33, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie fomralnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_9.rtf, rozmiar pliku: 69.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej (korekta)
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-827-2020_korekta.rtf, rozmiar pliku: 69.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konicac258umia4912000360-0_kduniec_2020-07-31_13-29-33-597_0001.pdf, rozmiar pliku: 451.53 KB)
  Pobierz