NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-13 14:05, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2018 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 19 kwiecień, 2018

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci  i młodzieży w okresie ferii letnich w 2018 r.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.04.2018 roku do godz. 00:00​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018  roku do godz. 16: 00  ​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy 
  ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście, 00-691 Warszawa,
  ul. Nowogrodzka 43 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Ewa Pstrągowska, nr telefonu 22 443 91 77, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 10695/2018 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10572/18
  (plik: poprawiona_wersja_28.03.2018.rtf, rozmiar pliku: 247.84 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 10889/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 10572/18
  (plik: poprawiona_wersja_17-04-2018.rtf, rozmiar pliku: 248.85 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 11058/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_konkursowa_edukacja_srodmiescie_19.04_wersja_koncowa.rtf, rozmiar pliku: 63.28 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy 1/2
  (plik: protokol_str_1.pdf, rozmiar pliku: 185.28 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy 2/2
  (plik: protokol_str_2.pdf, rozmiar pliku: 102.68 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-10572-18.rtf, rozmiar pliku: 75.02 KB)
  Pobierz