NGO

Get Adobe Flash player

Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-09-19 13:24, p.jesiotr

Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Wars

Etap konkursu:

Unieważniony

Termin składania ofert:

poniedziałek, 14 października, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Składanie ofert

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.10.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2019 roku do godz. 16.00                       w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu: 22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr NR XLVII/597/19 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 18 września 2019 r.
  (plik: uchwala_zarzadu_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_pwd_ii.docx, rozmiar pliku: 31.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_pwd_ii.docx, rozmiar pliku: 64.65 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: skm_c25819102513311.pdf, rozmiar pliku: 36.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 88.2 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr LIV/699/2019 Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu
  (plik: uchwala_-_uniewaznienie.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz