NGO

Get Adobe Flash player

tworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-10-17 13:37, ext.piotr.jesiotr

tworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włoch

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 13 listopada, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom        i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13.11.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 roku do godz. 16.00                       w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                       W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                           o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu:               22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR LII/638/19 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: i._uchwala_zarzadu_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_pwd_ii.docx, rozmiar pliku: 32.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: i._ogloszenie_pwd_ii.docx, rozmiar pliku: 64.51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR LIV/700/19 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY zmieniająca uchwałę nr LII/638/19
  (plik: uchwala_zmieniajaca_ogloszenie-pwd_ii.rtf, rozmiar pliku: 121.35 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  tekst ujednolicony uchwały
  (plik: tekst_jednolity_uchwaly.rtf, rozmiar pliku: 94.42 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ogłoszenie konkursowe tekst ujednolicony
  (plik: ii._ogloszenie_pwd_ii_tekst_jednolity_po_zmianach.docx, rozmiar pliku: 66.33 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  UCHWAŁA NR LII/636/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala-o-powolaniu-komisji-konkursowej.rtf, rozmiar pliku: 55.92 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: skm_c25819111512110.pdf, rozmiar pliku: 41.04 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skm_c25819111914250.pdf, rozmiar pliku: 72.3 KB)
  Pobierz