NGO

Get Adobe Flash player

Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-15 13:04, ext.piotr.jesiotr

Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, osób współuzależnionych oraz członków rodzin w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, osób współuzależnionych oraz członków rodzin w 2018 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 marca 2018 roku do godz. 16.00. ​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 roku do godz. 16.00               w​ Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26; 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Jolanta Wichlińska nr telefonu 22 5783451, Danuta Paciorek, nr telefonu 22 5783454, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 3875/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota z 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: ogloszenie_-_turnusy_readaptacyjne.rtf, rozmiar pliku: 213.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 3958/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 3875/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca_ogloszenie_-_turnusy_readaptacyjne_7-03-2018.rtf, rozmiar pliku: 246.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uzasadnienie do uchwały
  (plik: uzasadnienie_uchwaly_zmieniajacej_ogloszenie_turnus_readaptacyjny.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 3875_wyniki_oceny_ocenaformalna.pdf, rozmiar pliku: 56.12 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy-turnus_readptacyjny.pdf, rozmiar pliku: 101.92 KB)
  Pobierz