NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-28 13:16, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 28 września, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 września 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2020 roku do godz. 15:45 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agata Izdebska, nr telefonu 22 44 34 988, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 334/V/2020 Zarzadu Dzielnicy Wilanów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: sport_uchwala.docx, rozmiar pliku: 57.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 354/V/2020 Zarządu Dzilenicy Wilanów z dnia 1 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 334/V/2020
  (plik: sport_uchwala_zmieniajaca.docx, rozmiar pliku: 38.89 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 361/V/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji.docx, rozmiar pliku: 29.02 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skan_2020-10-06_09-35-25-809_0001.pdf, rozmiar pliku: 123.56 KB)
  Pobierz