NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-12-03 14:07, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 8 stycznia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację               w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.01.2019 r. do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać  i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 roku do godz. 15.00​ w Wydziale Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa, p. IV, pok. 403.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające                 do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Małgorzata Szafrańska, Jolanta  Piątkowska, nr telefonu 22 443 57 64, 22 443 57 65, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 – 13.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 14502/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_14502.docx, rozmiar pliku: 25.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 112/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie 14502
  (plik: poprawiona_uchwala_nr_14502_zad_2.docx, rozmiar pliku: 26.2 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214_szkolenie_i_wspolzawodnictwo.rtf, rozmiar pliku: 96.38 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 14502.pdf, rozmiar pliku: 722.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 644/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rekomendowania
  (plik: uchwala-rekomendujaca_14502_2018.rtf, rozmiar pliku: 96.54 KB)
  Pobierz