NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-27 14:56, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w okresie 15.03 – 20.12.2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 21 marca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży
w okresie 15.03 – 20.12.2019 roku
 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21.03.2019 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05–077 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Paweł Malinowski, nr telefonu 22 443 40 46, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 14:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 67-2019_26.02.2019_uchw_ogl_szkolenie_szkolenie_2_sport_wesola_2019.docx, rozmiar pliku: 24.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 67-2019_26.02.2019_zal_do_uchwaly_ogl_szkolenie_2_sport_wesola_2019.docx, rozmiar pliku: 42.62 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 18/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 18_08.01.2019_uch_w_sprawie_powolania_komisji_sport_wesola_2019.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej-sport_szkolenie_2-wesola_2019_93-221.rtf, rozmiar pliku: 52.28 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy-sport_szkolenie_2-wesola_2019_93-221.pdf, rozmiar pliku: 73.86 KB)
  Pobierz