NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 13:43, eturczanska

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w Mieście”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 27 listopada, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja  zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji  „Lato w Mieście”.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27.12.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2020 roku do godz. 12:00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 pok. 206 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, 02-545 Warszawa ul. Wiśniowa 37 pok. 206 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiśniowa 37 pok. 206, nr telefonu 22 443 67 91 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nr 1049/2019 z dn. 27.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_1049_2019_szkolenie_iii_konkurs_dot_2020.doc, rozmiar pliku: 207.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-220_lato_w_miescie.rtf, rozmiar pliku: 56.74 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 1142/2020 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_1142_2020.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_mok_lato_w_miescie.pdf, rozmiar pliku: 602.1 KB)
  Pobierz