NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-14 14:41, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- organizacja obozów sportowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 29 marca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- organizacja obozów sportowych,

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 29.03.2018 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 roku do godz. 15:00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy/Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy przy
  ul. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską
  na adres: Kłopotowskiego 15 pok. 520, 521 lub 523 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (03-703 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 520,523,521 , nr telefonu 22 44 38 041, 22 44 38 044, 22 44 38 046, od poniedziałku do piątku  w godz.10.00- 15.30 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 9107/2018 Zarządu dzielnicy Praga Północ w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: konkurs_iii.doc, rozmiar pliku: 366.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 9353/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Północ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: poprawna_uchwala_powolanie_komisji_konkur._nr_2_-zalacznik_nr_6.doc, rozmiar pliku: 62 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 9396/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 14 marca 2018 zmieniająca uchwałę 9353/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca-wersja_elektr._do_ngo.docx, rozmiar pliku: 16.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 109.42 KB)
  Pobierz