NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-19 14:06, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 10 grudnia, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.12.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2018 roku do godz. 15:30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewelina Barczak, nr telefonu 22 674 11 59, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2268/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 19 listopada 2018 r.w s prawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2268.docx, rozmiar pliku: 17.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 2268-zalacznik.doc, rozmiar pliku: 159 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 12/2018 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-szkolenie_i_wspolzawodnictwo.rtf, rozmiar pliku: 65.86 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skan_protokolu.pdf, rozmiar pliku: 647 KB)
  Pobierz