NGO

Get Adobe Flash player

Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-14 14:37, ext.piotr.jesiotr

Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Wawra; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

środa, 25 lipiec, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2019.  zadania publicznego z zakresu

 1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych[1]

oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Wawra. 


 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25.07.2018 roku do godz. 15.30 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2018 roku do godz. 15.30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków  pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dorota Głażewska pokój nr 306, nr telefonu 22 443 68 69, oraz Danuta Młot pokój nr 306, nr telefonu 22 443 68 97,od poniedziałku do  piątku  w godz. 9.00-14.00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2230/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: uchwaly_i_ogloszenia_hub.doc, rozmiar pliku: 196.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2293/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę 2230/2018
  (plik: zmiana_uchwaly_i_ogloszenia_hub.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ogłoszenia konkursowe
  (plik: ogloszenia_hub_4_lipca.doc, rozmiar pliku: 184.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: ifwaw02_canon_iii_1_1477_001.pdf, rozmiar pliku: 68.77 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-217.rtf, rozmiar pliku: 65.18 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Uchwała nr 2263/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_merytorycznej.docx, rozmiar pliku: 16.83 KB)
  Pobierz