NGO

Get Adobe Flash player

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-21 15:22, eturczanska

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 8 stycznia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 08.01.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 roku do godz. 16.00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro, nr telefonu 22/ 44 38 707, 44 38 706 od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Nr 2899/2018 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dn. 21.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_ogloszenie_niepelnosprawni_2019.doc, rozmiar pliku: 175 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 30/2019 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę 2899
  (plik: scan_2019-01-09_13-44-46.pdf, rozmiar pliku: 131.61 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-224_niepelnosprawni.rtf, rozmiar pliku: 58.77 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 18.01.2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_zarzadu_powolanie_komisji_2019.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: scan_2019-01-24_09-11-39.pdf, rozmiar pliku: 52.71 KB)
  Pobierz