NGO

Get Adobe Flash player

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-04-18 10:51, ext.piotr.jesiotr

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wilanów

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 maja 2018 roku do godz. 15:30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 roku do godz. 15:30​ w Wydziale Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Żaneta Krysiak, Magdalena Cacek-Ganc, nr telefonu 22 443 49 88, 22 44 34 990, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 631/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: skan_uchwaly_kultura.pdf, rozmiar pliku: 3854.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 637/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 631/IV/2018
  (plik: uchwala_zmieniajaca_kultura_konkurs.pdf, rozmiar pliku: 4388.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ogłoszenia konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkurs_kultura.rtf, rozmiar pliku: 227.2 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-226.rtf, rozmiar pliku: 19.7 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 668/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_nr_668_iv_2018_powolanie_komisji_konkursowej.pdf, rozmiar pliku: 469.35 KB)
  Pobierz