NGO

Get Adobe Flash player

Rzecznicy zmian 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-17 14:09, ext.piotr.jesiotr

Rzecznicy zmian 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 9 listopada, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2018-2019 oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Rzecznicy zmian 3.0

Celem zadania jest systemowe wsparcie instytucji miejskich (m.in. placówek edukacji pozaszkolnej, jak np. młodzieżowych domów kultury, ogrodów jordanowskich, instytucji kultury, jak np. domów kultury, bibliotek, muzeów oraz ośrodków sportu i rekreacji, domów sąsiedzkich i Miejsc aktywności lokalnej) w otwarciu ich na dialog i partycypacyjną współpracę z młodzieżą. Zaproponowana forma wsparcia powinna być inwestycją w rozwój kompetencji kadr danej instytucji oraz w podnoszenie jakości pracy z młodzieżą, tak aby zapewnić uzyskanie trwałych efektów.

 

1.Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 listopada 2018 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie dnia 12 listopada 2018 roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

2.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

4.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5.Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Dudek-Rączka, nr telefonu 22 443 34 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

 

UWAGA!

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż termin składania potwierdzenia składania ofert na konkurs:  Rzecznicy zmian 3.0  (ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 października 2018 r.) zostaje zmieniony na dzień 13 listopada na godzinę 16.00. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-199_8.rtf, rozmiar pliku: 60.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac30818113015370.pdf, rozmiar pliku: 58.33 KB)
  Pobierz