NGO

Get Adobe Flash player

Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-01-13 13:39, ext.piotr.jesiotr

Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów; otwarty konkursu ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 5 lutego, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 lutego 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelaria Urzędu m.st Warszawy, ul. Kredytowa 3 (liczy się data wpływu do Kancelarii).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Wojdaszka, nr telefonu 22 44 30 273, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 131.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 2212.28 KB)
  Pobierz