NGO

Get Adobe Flash player

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-04-06 13:51, p.jesiotr

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki wskazującej prowadzonej w przestrzeni publicznej wyłączonej z zakazu spożywania alkoholu - pilotaż, konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 30 kwiecień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki wskazującej prowadzonej w przestrzeni publicznej wyłączonej z zakazu spożywania alkoholu - pilotaż

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia   30 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 maja 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Wydziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, nr telefonu 443 14 47, 443 14 51 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 13.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 580_2018.pdf, rozmiar pliku: 283.66 KB)
  Pobierz